Право і громадянське суспільство

науковий журнал | електронне видання

#4(5)/2013

У статті вперше комплексно розглянуто актуальна для загальної теорії права та філософії права проблема телеологічної детермінації соціальних явищ, в тому числі і права.

В статті розглядаються проблеми реалізації соціально-економічних прав громадян в аспекті дотримання принципу рівності конституційних прав і свобод людини і громадянина. Важливими умовами для реалізації прав і свобод людини визначаються проведення соціальної політики, створення системи соціального забезпечення і соціальної допомоги, формування громадянського суспільства.

У статті проаналізовано історію виникнення та основні аспекти діяльності спеціальних судів з питань інтелектуальної власності. Охарактеризовано особливості правового регулювання, доцільність існування судів зі спеціальною компетенцією в Україні та необхідність запозичення передового зарубіжного досвіду.

У статті розглядається процедура злиття та поглинання у банківській сфері. Розкривається питання оцінки ефективності злиття та поглинання банківських установ.

У статті розглянуто окремі проблемні питання захисту речових прав на земельні ділянки. Проаналізовано деякі судові акти з цих питань. Сформульовано висновки та пропозиції стосовно тлумачення окремих положень чинного земельного та цивільного законодавства.

Аналізується правовий режим персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних", особливості режиму даних, отримуваних в навчальному процесі; розглядаються наявні варіанти тлумачень конституційних та законодавчих положень щодо режиму персональних даних в контексті реалізації права на освіту.

У статті аналізується сучасне законодавство в сфері організації та діяльності центральних органів виконавчої влади, зокрема, служб, агентств та інспекцій з огляду на проведення адміністративної реформи в Україні, підкреслено особливості видів таких органів. Визначено основні проблеми в даній сфері, сформульовано пропозиції щодо їх вирішення.

В статті обґрунтовується фінансово-правова природа публічних правовідносин, що виникають в процесі емісії грошей та функціонування фондів грошових коштів фінансових посередників. Цей висновок базується на об'єктивному взаємозв'язку, що існує між ланками фінансової системи, а також на необхідності забезпечення узгодженої публічно-правової регламентації з метою досягнення макроекономічної стабільності.

Стаття присвячена дослідженню питання визначення поняття офшорної компанії, виокремлення окремих аспектів фінансової діяльності таких компаній в залежності від організаційно-правової форми.

У статті аналізуються положення нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення питання про долю речових доказів та документів. Автор розмежовує цей правовий захід від спеціальної конфіскації, звертає увагу на недоліки положень закону, вносить пропозиції по їх вдосконаленню.

У статті описуються деякі суперечності між урядовими програмами підтримки відновлювальної енергетики і міжнародними правилами торговлі. Зокрема, досліджено проблему належності таких програм до незаконного з точки зору права СОТ субсидування. Приведено приклади деяких спорів, зокрема у секторі відновлювальної енергетики.

У статті робиться спроба експлікації дихотомії «лібералізм – комунітаризм» на матеріалах практики Європейського суду з прав людини, пов'язаної з розглядом справ щодо захисту свободи думки, совісті та релігії.

Ви тут: Home Архів номерів #4(5)/2013